Енергийна оптимизация на сгради | Енергийна оптимизация на сградни системи | Енергиен мениджмънт | Енергиен мониторинг

  

Енергоемкост на сградните системи

Всяка сграда е оборудвана с множество сградни системи, който черпят енергия. От конструктивните характеристики на сградите зависи предаването на топлоенергия между тях и околната среда, както и постъпването на дневна светлина. Тези фактори определят енергоемкостта на сградата.

При обществените и жилищни сгради най-високо енергоемки са ОВК системите ( отоплителни, вентилационни и климатични / HVAC ), следвани от осветителните. За намаляване на енергоемкостта се извършва енергийна оптимизация, при която се комбинират мерки за подобряване на ефективността на управление, подобряване на топлотехническите характеристики и реновиране на стари системи.

Енергиен мониторинг

Енерийния мониторинг представлява непрекъснато наблюдаване на изразходването на енергия, извършвано с технически средства ( системи за енергиен мониторинг ). 

Енергиен мениджмънт

Енергиен мениджмънт или управление на разхода на енергия се извършва от специалист по управление на разхода на енергия ( енергиен мениджър ), който използва за целта технически средства - системи за енергиен мониторинг и системи за енергийно управление.

Енергийна оптимизация

Енергийната оптимизация е процес на определяне и въвеждане на мерки за оптимално използване на енергията, съпътстван от енергиен мониторинг.

Процеса на оптимизация протича на няколко етапа:

  • Обследване на текущото състояние;
  • Определяне на необходимите мерки;
  • Извършване на технически мероприятия за въвеждане на мерките;
  • Непрекъсната проверка на резултатите и коригиращи действия.

Високоефективно управление

Постигането на добра енергийна оптимизация на сградите не е възможно без използването на системи за високоефективно управление и мониторинг на сградните системи.

Електрик инженеринг предлага решения за отдалечен мониторинг и управление на сградни системи. Чрез разработена от фирмата система и специалист по енергиен мениджмънт беше достигнато намаляване на енергийните разходи при някои от контролираните обекти до 33%.

Оборудването за отдалечен мониторинг и управление е инсталирано в над 80 обекта - детски градини, училища, обществени и промишлени сгради. 

Published on  November 1st, 2016

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept