Системи за сградна автоматизация
BACS ( БМС / BAS / BMS )

Системи за сградна автоматизация и управление BACS или BAS ( БМС )

Системите за сградна автоматизация и управление са съвкупност от автоматизирани сградни системи и система за контрол и натрупване на данни, обединени от сградни комуникационни мрежи.

Сградни системи

Всяка сграда е оборудвана с множество сградни системи осигуряващи нейната функционалност (напр. електрически, ОВК, ВиК).

Автоматизирани/автоматични сградни системи

Това са сградни системи функциониращи частично или напълно самостоятелно, поради използваните в тях средства за автоматизация (напр. асансьорна система).

Система за контрол и натрупване на данни SCADA

Представлява компютъризирана система за визуализиране състоянието, управление и натрупване на данни от отдалечено оборудване.

Комуникационни мрежи за системи за сградна автоматизация и управление

Съществуват множество видове комуникационни мрежи, които се използват в системите за сградна автоматизация и служат за осигуряване преноса на данни между сградните системи и системата за контрол и натрупване на данни. Най-широко разпространените комуникационни мрежи за системи за сградна автоматизация са:

 • Modbus ( модбъс ) - Modicon bus ( Schneider Electric )
 • LonWORKS / Lon ( лон ) - Local Operating Network
 • KNX ( ка ен екс )
 • Bacnet ( бакнет ) - Building Automation and Control Networks
 • M-bus ( mbus  ) - Meter-bus

Сградни системи подлежащи на интегриране в системите за сградна автоматизация и управление

 • Захранващи електрически системи - контрол и управление на захранването. Мониторинг на качеството и разхода на енергия;
 • Осветителни системи - контрол и управление;
 • Системи за резервиране на захвранването - агрегати, UPS у-ва, АВР - следене на състоянието;
 • Отоплителни системи - управление и следене на състоянието. Мониторинг на разхода на топлоенергията;
 • Вентилационни системи, системи за качество на въздуха - управление и следене на състоянието;
 • Климатични системи - управление и следене на състоянието. Мониторинг на разхода на топло/студоенергия;
 • Водопроводни системи - управление и следене на водоподаването, резервоарни и водонапорни системи. Мониторинг на разхода;
 • Канални системи, дренажни системи - следене на състоянието;
 • Транспорни системи - асансьори, ескалатори - следене на състоянието;
 • Слънцезащитни системи - управление и мониторинг на състоянието;
 • Поливни системи - управление и следене на състоянието;
 • Пожароизвестителни системи - следене на състоянието;
 • Системи за сигурност - следене на състоянието;
 • Взривобезопасни системи - следене на състоянието.

Предимства

Системите за сградна автоматизация позволяват високоефективно управление на сградните ресурси. Това от своя страна води до:

 • Повишаване качеството на обслужване;
 • Намаляване времето за реакция при възникване на събития;
 • Улесняване на диагностиката;
 • Намаляване разходите за обслужване;
 • Създаване на възможност за оптимизация на системите;
 • Намаляване на енергийните разходи.

Недостатъци

Недостатък са увеличените инвестиционни разходи, които сравнително бързо се възвръщат от икономия на енергия и намаляване разходите за обслужване.

Изграждане на СИСТЕМИ ЗА СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Екипа от специалисти на ЕЛЕКТРИК ИНЖЕНЕРИНГ е извършил проектиране и изграждане на множество системи за сградна автоматизация.

Блоковa схемa на система за сградна автоматизация:

Примерна схема за автоматизация на въздухообработваща централа:

Примерни схеми за визуализиране на сградни процеси:

Пример за процесна диаграма ( тренд / trend )

Пример за интегриране на системи с разнотипни комуникационни интерфейси:

Свързани термини и съкращения:

 • BACS ( БАКС ) - Building Automation And Control Sytsems - Системs за сградна автоматизация и управление
 • BAS ( БАС ) - Building Automation Systems - Системи за сградна автоматизация
 • BMS ( БМС ) - Building Management Systems - Системи за сградна автоматизация
 • MMS - Maintenance Management Systems - Системи за управление на поддръжката
 • IBS - Intelligent Building Systems - Интелигентни сградни системи
 • SBS - Smart Building Systems - Умни сградни системи
 • EMS - Energy Mangement Systems - Системи за енергийно управление
 • FMS - Facility Management Systems - Системи за управление на съоръженията 
 • Smart Homes - Умни домове
 • Home Аutomation - Домашна автоматизация
 • HVAC - Heating, Ventilation, and Air Conditioning

Published on  September 13th, 2016

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept